Utrecht, Landgoed

In een masterplan dat is opgesteld over een groot landgoed is een project opgenomen voor een locatie waar nu een boerderij op staat. De aanwezige laagwaardige agrarische gebouwen hebben geen functie meer. Voornemens is deze te saneren en te zorgen voor een nieuwe passende inrichting. Hierbij wordt gedacht aan wonen in een groene setting of nieuwe functies in de sfeer van zorg of educatie. Het monumentale woonhuis van de boerderij en de aanwezige beplanting moeten in tact blijven.

Mijn opdrachtgever heeft inmiddels verschillende opties uitgewerkt waarbij gedacht is aan een zorgboerderij en villa cluster. Voor de ruimtelijke ontwikkeling zijn diverse scenario’s met voor- en nadelen in beeld gebracht. Voorlopige conclusie was dat de ontwikkeling ruimtelijk en financieel haalbaar is.boerderij

Er is nagedacht over de mogelijke invulling van een zorgboerderij waarbij verschillende modellen aan de orde kwamen. Het zorgniveau en de doelgroepen zijn niet bepaald en nader onderzoek naar de kansen zijn nodig. Er is voor gekozen om geen vastgelegd programma van eisen te maken met een bouwkundige uitwerking, maar juist vanuit een potentiële exploitant te werken. Deze exploitant is er nog niet.

Aan mij is gevraagd om als externe deskundige met een groot netwerk een voorstel te maken om één of meer potentiële exploitanten te vinden. Doelstelling van de onderzoeksopdracht is zicht te krijgen op serieuze kandidaten die de locatie in huur of eigendom willen exploiteren voor een zorgfunctie.