Hengelo, CarintReggeland

De vraagstukken van Carintreggeland zijn breder dan intramuraal en daarbij ligt het vraagstuk rondom de toekomst nog op tafel. Waar gaat de (extramurale) zorg naar toe? In welke woonvormen woont de toekomstige cliënt? Wat kom je tegen als je een bijdrage wilt leveren aan een goede extramurale omgeving? Hoe gaat in de toekomst het geld de cliënt volgen? Vanuit deze gedachten is het vraagstuk ontstaan hoe de toekomstige leefomgeving van de (extramurale) cliënt er uit kan zien.

Wat kan CarintReggeland  daar aan bijdragen? Wat gaat de markt aangeven? Op basis van deze vraagstukken werk ik aan de volgende projectvraag:
a. Welke toekomstgerichte nieuwe leefconcepten kan Carintreggeland op een concrete locatie  realiseren?
b. Wat zijn de ervaringen met betrekking tot nieuwe leefconcepten en wat leert Carintreggeland daarvan?
c. Wat betekenen bovenstaande antwoorden voor de cliënten?
d. Wat is de betekenis van de antwoorden daarop voor Carintreggeland?

Eind 2016 heb ik een eerste studiebijeenkomst georganiseerd. In 2017 zijn de resultaten verder uitgediept en uitgewerkt. Het is een mooi resultaat geworden!