Bosch en Duin, Accolade

De Accolade Zorggroep had het Strategische beleidsplan 2012–2014 vastgesteld. Kern van de gemaakte keus was dat de Accolade Zorggroep ‘op weg gaat naar de cliënt’ ging. Daarmee wil zij een verder over Nederland verspreid aanbod van christelijke zorg gaan aanbieden. Deze keus heeft verstrekkende gevolgen voor de organisatie en haar vastgoed. Dit alles is uitgewerkt in een Strategisch Huisvestingsplan. Hieruit volgen een groot aantal te realiseren projecten in de komende jaren. Naar verwachting gaat dit minimaal 5 jaar doorlooptijd vragen.

 

 

Om de activiteiten uit het strategisch huisvestingsplan goed te kunnen realiseren is een heldere regie nodig. Daarom heeft de raad van bestuur besloten om hiervoor een projectbureau in te stellen. Dit projectbureau kreeg als taak om de noodzakelijke acties te ondernemen om het strategisch huisvestingsplan te realiseren. Belangrijk element in de aanpak was dat het projectbureau onderdeel uitmaakt van de Accolade Zorggroep organisatie. Hiermee wordt beoogd dat het projectbureau goed verbonden is met de verdere ontwikkeling en uitwerking van de visie zoals verwoordt in het Strategische beleidsplan 2012–2014. En dat het verbonden is met medewerkers die dat vorm en inhoud geven.

Enerzijds heb ik een bijdrage geleverd aan de doorvertaling van de visie naar de vastgoedpraktijk en daaraan verbonden keuzen. Anderzijds zijn belangrijk bereikte concrete resultaten het contract gereed krijgen van een multifunctionele accomodatie Buitengewoon Zorgzaam in Vathorst (realisatie 2014 – 2015) en het initiatief tot nieuwbouw ArendState (realisatie 2016-2018)  in het centrum van  Assen.